Kariéra


Podmínky zapůjčení vozidla1) Autopůjčovna Autopark Kyjov jako pronajímatel a nájemce spolu uzavírají smlouvu o pronájmu včetně Podmínek ke smlouvě o pronájmu. Nájemce je povinen předložit:

Fyzická osoba – občanský průkaz nebo pas, řidičský průkaz, může být vyžadován další doklad k prokázání trvalého bydliště
Právnická osoba, firmy – živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, občanský a řidičský průkaz řidiče
2) Za překročení doby vypůjčení o 60 minut se účtuje další den. Úhrada půjčovného se provádí předem při předávání vozidla na základě vyúčtování dle sazebníku, zároveň se skládá vratná kauce ve výši 5.000 Kč. Tato kauce bude pronajímatelem použita, a to ke dni ukončení nájmu na uhrazení případných škod způsobených nájemcem pronajímateli při nájmu vozidla. Pokud nebude kauce předem složena, nebude věc/vozidlo pronajato.

3) Prosíme dbejte na předem dohodnutou dobu půjčovny. Při prodlení ve vrácení vozidla o 1 hod. pokuta 363 Kč. Při prodlení déle jak 1 hod. platí sankce 1.210 Kč vč. DPH. Tolerance vrácení vozu/věci 15 min.

POHONNÉ HMOTY SE DOPLŇUJÍ PŘI VRÁCENÍ VOZU VŽDY SE ZAMĚSTNANCEM AUTOPARKU! Dbejte prosím na kvalitu pohonných hmot. Při doplnění paliva během půjčovného, vždy uschovejte doklad. Děkujeme.

DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE NEKOUŘILI V ZAPŮJČENÉM VOZIDLE !!

4) O jakékoliv nehodě, poruše, poškození či krádeži auta je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele na tel. čísle: 777 604 450

5) Každou nehodu, poškození nebo krádež nájemce oznámí na příslušném oddělení Policie ČR, vyžádá si potvrzení o této skutečnosti, rozsahu poškození a jednací číslo, pod kterým je událost vedena. Při dopravní nehodě je dále povinen zjistit tyto údaje: číslo řidičského průkazu, datum a místo vydání, číslo občanského průkazu, jméno a příjmení, rodné číslo, SPZ vozidla – dalšího účastníka dopravní nehody a tyto informace oznámí pronajímateli.

6) Nájemce nesmí nechat ve vozidle bez dozoru žádné cennosti, doklady a klíče od vozidla, odnímatelný čelní panel rádia. Nájemce je povinen zaparkované vozidlo vždy řádně uzavřít.

7) Nájemce se podpisem zavazuje, že bude dodržovat tyto zásady: Nepožije alkohol nebo drogu před a během jízdy Nebude vůz přetěžovat nad povolené užitečné zatížení Nepředá vůz k řízení jiné osobě, pokud není uvedena ve smlouvě o pronájmu vozidla

8) Další řidič: vůz má oprávnění řídit další osoba, musí být ale uvedena ve smlouvě o pronájmu vozidla. Tato osoba musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy (viz. výše) a nájemce ručí za to, že dotyčná osoba splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Jestliže pronajímatel zjistí, že řízení bylo předáno osobě, která není ve smlouvě o pronájmu uvedena, bude doměřen sankční poplatek ve výši 10.000 Kč. Navíc veškerá rizika spojených s případnou havárií či škodou na vozidle v předmětu nájmu, ponese nájemce.

9) Nájemce se zavazuje, že nebude provádět žádné neodborné manipulace na zapůjčeném vozidle. Při náhlé poruše zavolá nájemce pronajímateli a dohodne se na dalším postupu. Pronajímatel buď zajistí opravu auta sám nebo doporučí nájemci svěřit vůz odbornému servisu. Drobná oprava v servisu bude nájemci proplacena na základě předložené stvrzenky.

10) Při ujetí každých 1000 km nebo při dlouhodobém pronájmu je nájemce povinen kontrolovat všechny provozní kapaliny (olej, voda, brzdová kapalina), případně je doplnit a pneumatiky dohustit. Závady, které vzniknou zanedbáním těchto povinností, jdou na účet nájemce. Při dlouhodobém pronájmu je nájemce povinen jedenkrát za měsíc přistavit automobil ke kontrole stavu (po dohodě s pronajímatelem).

11) Nájemce vrátí vůz v předem dohodnutou dobu a ve stavu, ve kterém jej převzal. V případě, že nebude zapůjčené auto vráceno v dohodnutou dobu nebo nebude-li zaplacen pronájem, jak bylo podle smlouvy dohodnuto, zaniká s okamžitou platností smlouva o pronájmu a nevrácení vozidla se považuje za odcizení. U Policie ČR bude následně podáno trestní oznámení pro podezření z podvodu a neoprávněného užívání cizí věci. Po automobilu bude vyhlášeno celostátní pátrání.

12) Vozidla jsou havarijně pojištěna. Při zavinění škody nebo poškození vozidla neznámým pachatelem platí nájemce spoluúčast na škodě 5% (nejméně však 5.000 Kč). Každé vozidlo autopůjčovny je pojištěno pro případ poškození, zničení nebo odcizení. Rovněž je autopůjčovnou hrazeno zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (požití alkoholickým nápojů nebo drog řidičem). Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením smluvních podmínek nebo nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem. Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a ráfků. Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je nájemce povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečného odkladu půjčovně. Pojištění vozidla se nevztahuje na přepravované zavazadla a osoby.

13) Mytí vozidla a defekty pneumatik během doby pronájmu hradí nájemce sám.

14) Při jízdách mimo území ČR je nájemce povinen tento úmysl předem oznámit pronajímateli. Vycestovat může pouze s jeho souhlasem. Při neoznámení této skutečnosti nehradí pronajímatel náklady, které nebudou hrazeny pojišťovnou při vzniklé škodné události.

15) Minimální doba zapůjčení je 3 hodiny. Zákazník se řídí následujícím: max. 300 km/den, příplatek 2 Kč/km nad 300 km. Při zapůjčení na déle než 7 dní platí individuální domluva.

16) Nájemce je plně zodpovědný za zapůjčený automobil a nesmí ho půjčit ani předat k řízení osobě, která není uvedená ve smlouvě o pronájmu.

17) Ceny za pronájem vozů jsou cenami smluvními, na kterých se obě strany dohodly.

18) Nabízíme možnosti si u nás zapůjčit střešní boxy, držáky na kola, střešní příčníky.

Důležité informace

  • Minimální doba zapůjčení 3 hodiny
  • tolerance zpoždění vrácení vozidla 15 min. -> sankce do 1 hod. – 363 Kč, zpoždění déle než 1 hod. – 1.210 Kč + případné uhrazení škody způsobené následujícímu zákazníkovi
Vozidlo předáváme nájemci  VŽDY s plnou nádrží a v čistém stavu.

Při vrácení vozidla nájemcem ve znečištěném stavu, účtuje si pronajímatel poplatek od 200 Kč – 3000 Kč dle míry znečištění vozidla.
  • Mytí automobilu z vnější části 200 Kč.
  • Vysátí a úklid kabiny řidiče + zavazadlového prostoru od 300 Kč.
  • MOŽNOST VRÁCENÍ VOZU MIMO OTEV. DOBU – POPLATEK 360 Kč vč. DPH.
  • Spoluúčast na havarijním pojištění – 5.000 Kč
  • V případě poruchy vozidla volejte ASISTENČNÍ SLUŽBU
  • tel: +420 841 114 114
(popřípadě +420 224 557 111)

1224 LINKA POMOCÍ ŘIDIČŮM

(odtah nepojízdného vozidla po nehodě nebo poruše v ČR)

V případě nehody bude vozidlo současně s Vámi odtaženo do nejbližšího servisu.

Při odstranění závady do 24 hodin zákazník pokračuje dále v cestě.

V případě, že se závadu vozidla nepodaří odstranit, bude vozidlo odtaženo do servisu v Autoparku Kyjov s.r.o.

Pokud se s vozidlem nedá dále pokračovat, NEZAJIŠŤUJEME NÁHRADNÍ VOZIDLO.

Více informací po telefonu 777 223 333.Autopark Kyjov

Václava Bzeneckého 1391
697 01 Kyjov

(Naproti sklárenské sportovní haly směr Vlkoš)
Okres Hodonín (Jihomoravský kraj)


IČ: 29261767 DIČ: CZ29261767 Spisová značka C68889 vedená u Krajského soudu v Brně


Vytvořila společnost